Algemene verkoopsvoorwaarden De Broodenier

 en De Broodenier webkorf.Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: BAKBOORD BV

Handelsnaam: DE BROODENIER

Adres: Mechelsestraat 75, 3000 Leuven

E-mailadres: info@broodenier.be

Telefoonnummer: 0489 78 73 23

Btw-nummer: BE0746856646


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website (broodenier.webkorf.be) van De Broodenier, van onderneming Bakboord BV met maatschappelijke zetel te Mechelsestraat 75 Leuven, ondernemingsnummer BE 0746 856 646, RPR Leuven, (hierna

‘De Broodenier’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Broodenier gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden, en stemt hij in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Broodenier aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt De Broodenier niet. De Broodenier is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 


De Broodenier is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (info@broodenier.be, of op telefoonnummer 0489787323). Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Broodenier. De Broodenier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 


Artikel 4: Online aankopen en bestellingen voor een andere dag via de winkel


 • De Broodenier werkt met variabel weekmenu. Dit menu wordt wekelijks geupdate. Dit menu kan elke week verschillen. Per leverdag kan de klant kiezen uit een selectie van artikels die De Broodenier ter beschikking stelt. 

 • De klant kan per leverdag enkel de artikels bestellen die op die specifieke dag door De Broodenier ter beschikking worden gesteld. 

 • Met het plaatsen van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe de bestelling op desbetreffende dag af te halen en in de winkel te betalen. Indien de Klant de bestelling niet ophaalt, wordt deze verzocht de bestelling alsnog te betalen.

 • Bij het niet ophalen van een bestelling is De Broodenier niet verplicht de producten bij te houden tot een later ophaaltijdstip.


De Broodenier is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 


 • De klant kiest de weekdag waarop hij artikelen wenst te ontvangen. De weekdag is de dag waarop de artikels geproduceerd zullen worden. Bestellingen kunnen ingegeven worden tot 12u00, twee dagen vóór de productiedag. 

 • De klant kiest de artikels die hij wil kopen.

 • De klant kan enkel de artikels kiezen die De Broodenier op die weekdag ter beschikking stelt.

 • Artikels besteld via de webshop worden geproduceerd in De Broodenier en zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de winkel. Deze openingsuren kan de Klant steeds terugvinden op de website of in de winkel.

 • De artikels worden aan de kant gelegd op naam van de Klant, zoals deze wordt ingegeven op de webtool door de Klant.

 • De Klant haalt mag enkel de artikels ophalen met zijn naam op. Extra aankopen in de winkel zijn toegestaan.


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 


De levering gebeurt door De Broodenier, of een door De Broodenier erkende logistieke partner. De Broodenier verbindt er zich toe de artikelen op een ecologisch verantwoorde manier te leveren. 


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen afgehaald door de klant in De Broodenier, op de door de klant gekozen dag. 


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Broodenier. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 


Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Broodenier was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Broodenier. 


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Broodenier te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


Artikel 7: Herroepingsrecht 


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Broodenier.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 2 kalenderdagen vóór de door de klant gekozen leverdag, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 2 kalenderdagen vóór de door de klant gekozen leverdag. 


Na de herroepingstermijn zullen alle kosten aangerekend worden, en zullen de artikels geproduceerd worden zoals via de webtool overeengekomen, tenzij de klant expliciet aangeeft de goederen niet meer te wil ophalen. Dan zullen de goederen niet opzij gelegd worden, maar wel alle kosten worden aangerekend. 


Indien de Klant de overeenkomst herroept binnen de herroepingstermijn, zal BAKBOORD BV, RPR LEUVEN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BAKBOORD BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BAKBOORD BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. BAKBOORD BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BAKBOORD BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

 • de levering/productie van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

 • de levering/productie van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 

 • de levering/productie van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggenomen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

 •  de levering/productie van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 


Artikel 8: Garantie 


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en in de winkel zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de De Broodenier klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Broodenier. 


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Broodenier zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 dag na levering in de winkel te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 


Artikel 9: Klantendienst


 De klantendienst van De Broodenier is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)498787323 tijdens de openingsuren, via email op info@broodenier.be of per post op het volgende adres Mechelsestraat 75, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 


Artikels dienen na plaatsen van de bestelling betaald te worden bij afhaling in de winkel. Indien de klant de artikels niet komt ophalen, dient de klant deze artikels alsnog te betalen. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht en dient de betaling uiterlijk 14 kalenderdagen na deze verwittiging te betalen. 


Artikel 11: Privacy 


De verantwoordelijke voor de verwerking, BAKBOORD BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het leveren/de productie van de bestelde artikels.


 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BAKBOORD BV, Mechelsestraat 75 , 3000 Leuven, info@broodenier.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BAKBOORD BV, Mechelsestraat 75 , 3000 Leuven, info@broodenier.be 


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Broodenier houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op BAKBOORD BV, Mechelsestraat 75 , 3000 Leuven, info@broodenier.be 


Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door De Broodenier om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Broodenier. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs 


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BI J L A G E 1 : MO D E L F O R M U L I E R V O O R H E R R O E P I N G


Beste Klant, 

dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 


Aan De Broodenier (Bakboord bv), Mechelsestraat 75 te 3000 Leuven; info@broodenier.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 


Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 


Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: 


Datum : 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.